FANDOM


成句 / 已經唔係自重可以解決到嘅問題
Object Parody Needed 此條目急需富創意者強力惡搞


概要编辑

意指一件事即使動用萬能的自重亦解決不到,或用作拒絕自重的時候用。


基本上跟自重一樣萬能,用於回應任形式的自重


出處编辑

原句由 於評價漫畫時使用,因其汎用性及給予主題無法自重的結論的能力,被廣泛使用。


基本上甚麼東西都已經唔係自重可以解決到嘅問題


使用编辑

威牙之幻 $200@ 自重


依個已經唔係自重可以解決到嘅問題(΄◉◞౪ ◟◉‵)

衍生句编辑

「已經唔係自嘲可以解決到嘅問題」编辑